รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1308 : 2018-11-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1308
วันที่แจ้งซ่อม   21 พ.ย. 2561 เวลา 14:27:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี : โทร 022885654
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์หาไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ไม่พบ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 พ.ย. 2561 เวลา 13:20:08
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม