รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1033 : 2018-08-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1033
วันที่แจ้งซ่อม   1 ส.ค. 2561 เวลา 08:23:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางอัจจิมา บัวขาว : โทร 111
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอัจจิมา บัวขาว
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    6 ส.ค. 2561 เวลา 10:59:11
ผู้ดำเนินการ   นายแกนพงศ์ ทิพย์รส
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกเคส เนื่องจากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   ยกเลิกเคส เนื่องจากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม