รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1008 : 2018-07-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา 
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1008
วันที่แจ้งซ่อม   18 ก.ค. 2561 เวลา 07:50:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ : โทร 02885739
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ก.ค. 2561 เวลา 09:26:03
ผู้ดำเนินการ   นายแกนพงศ์ ทิพย์รส
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม