ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
28 ม.ค. 2564   obec3230   นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2564   obec3224   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2564   obec3225   นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล : ฉก.ชน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2564   obec3226   นางณัฐชยา เม็นไธสง : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2564   obec3227   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ : กพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 ม.ค. 2564   obec3228   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 ม.ค. 2564   obec3220   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 ม.ค. 2564   obec3221   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 ม.ค. 2564   obec3222   นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2564   obec3218   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย : ตสน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2564   obec3219   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 ม.ค. 2564   obec3213   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 ม.ค. 2564   obec3215   นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี : ศบษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ม.ค. 2564   obec3209   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ม.ค. 2564   obec3211   สุนิดา เดชเสน : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ม.ค. 2564   obec3203   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ม.ค. 2564   obec3205   นางนัยนา สุขวิบลูย์ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ม.ค. 2564   obec3207   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ม.ค. 2564   obec3200   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ม.ค. 2564   obec3201   นางสาววรรณวิภา เธอกิจ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 6/164 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ