ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
9 ก.พ. 2564   obec3277   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 ก.พ. 2564   obec3255   นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
4 ก.พ. 2564   obec3256   นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
4 ก.พ. 2564   obec3257   นางเกษณี เครือหิรัญ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ก.พ. 2564   obec3251   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
3 ก.พ. 2564   obec3252   นางนงนุช เพ็งวงษ์ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ก.พ. 2564   obec3253   นายวรรธนะ ผิวเวียง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.พ. 2564   obec3241   นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.พ. 2564   obec3245   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.พ. 2564   obec3246   นายบรรพต เติมลาภ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.พ. 2564   obec3248   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.พ. 2564   obec3249   นายภาณุพล สินศุข : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.พ. 2564   obec3235   นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.พ. 2564   obec3236   นางสาวมัทนันท์ อันภักดี : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.พ. 2564   obec3237   นางสาวอุษา หลักดี : สมป.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.พ. 2564   obec3239   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ม.ค. 2564   obec3231   นายประพล ฐานเจริญ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ม.ค. 2564   obec3232   นางสาวจิตรลดา แสงสาย : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ม.ค. 2564   obec3233   นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์ : ศบษ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 ม.ค. 2564   obec3229   นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี : ศบษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 5/164 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ