ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
2 มี.ค. 2564   obec3335   นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 มี.ค. 2564   obec3338   นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 มี.ค. 2564   obec3339   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
2 มี.ค. 2564   obec3340   นายสมบัติ เรียนรอบกิจ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 มี.ค. 2564   obec3331   นางปรียา เรืองศรี : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ก.พ. 2564   obec3329   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 ก.พ. 2564   obec3325   นางสาวอารยา พาสกุล : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 ก.พ. 2564   obec3327   นางผาณิต ทวีศักดิ์ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 ก.พ. 2564   obec3322   นางสาวปทิตตา การสมโชค : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 ก.พ. 2564   obec3319   นายเอนก อินเป็ง : สนผ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 ก.พ. 2564   obec3318   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
22 ก.พ. 2564   obec3320   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
18 ก.พ. 2564   obec3311   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ก.พ. 2564   obec3313   นางสาวอภิญญา ไม้สน : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.พ. 2564   obec3307   นางสาวนฤมล มงคลแท้ : ศบษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.พ. 2564   obec3309   นายเดชา ห้องแซง : ฉก.ชน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.พ. 2564   obec3310   นายสมเกียรติ บรรจง : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.พ. 2564   obec3302   นางผาณิต ทวีศักดิ์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ก.พ. 2564   obec3273   นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
9 ก.พ. 2564   obec3277   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 4/164 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ