ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
1 เม.ย. 2564   obec3460   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 มี.ค. 2564   obec3445   รุ่ง จันทร์ฝาก : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 มี.ค. 2564   obec3446   นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน : ศบษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 มี.ค. 2564   obec3447   นางพัชรณี วิริยะ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
31 มี.ค. 2564   obec3450   นางอารียา หงษ์ปรีชา : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
30 มี.ค. 2564   obec3442   นางสุมาลี รอดเปรม : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
30 มี.ค. 2564   obec3444   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 มี.ค. 2564   obec3441   นางสาวณัฐพร โอนอ่อน : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
25 มี.ค. 2564   obec3435   นางลัตติยา อมรสมานกุล : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 มี.ค. 2564   obec3436   นางธนพร ฤษฎีร : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 มี.ค. 2564   obec3438   ซานา มาหามะสือรี : ศพก.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2564   obec3430   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
24 มี.ค. 2564   obec3431   นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2564   obec3432   นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มี.ค. 2564   obec3433   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มี.ค. 2564   obec3424   นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มี.ค. 2564   obec3426   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มี.ค. 2564   obec3427   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 มี.ค. 2564   obec3420   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 มี.ค. 2564   obec3423   นางระวิวรรณ แพรวพราย : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม

หน้า 4/156 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ