ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
18 พ.ค. 2564   obec3525   นางสาวธนัญญา แสงทอง : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
24 มี.ค. 2564   obec3429   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
10 มี.ค. 2564   obec3374   นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน : สกว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 มี.ค. 2564   obec3375   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ : สกว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 มี.ค. 2564   obec3376   นางทวีรัตน์ ขุนทะยก : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มี.ค. 2564   obec3365   นายเดชา ห้องแซง : ฉก.ชน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มี.ค. 2564   obec3367   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มี.ค. 2564   obec3368   นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ : ตสน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มี.ค. 2564   obec3371   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
8 มี.ค. 2564   obec3361   นางระวิวรรณ แพรวพราย : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มี.ค. 2564   obec3362   นางสาวรัตน์วรา นคร : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มี.ค. 2564   obec3363   นางจิตรารัตน์ มากมูลผล : สพร.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
5 มี.ค. 2564   obec3358   นางสาวจิรภา พลจันทร์ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 มี.ค. 2564   obec3350   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 มี.ค. 2564   obec3351   นายรณทัด จุลวัฒนะ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 มี.ค. 2564   obec3352   นางนฤมล ศรีสุคนธ์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
4 มี.ค. 2564   obec3353   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
4 มี.ค. 2564   obec3356   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 มี.ค. 2564   obec3343   นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 มี.ค. 2564   obec3344   นายรณทัด จุลวัฒนะ : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 3/164 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ