ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
1 ก.ค. 2564   obec3608   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 มิ.ย. 2564   obec3603   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 มิ.ย. 2564   obec3600   นางสาวชุลี วราศรัย : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 มิ.ย. 2564   obec3601   นางเขมจิรา ฟ้องเสียง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 มิ.ย. 2564   obec3602   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ : สกว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มิ.ย. 2564   obec3599   นายอุทิศ บุญพงษ์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
23 มิ.ย. 2564   obec3592   นางสายสนม สนแจ้ง : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
23 มิ.ย. 2564   obec3594   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มิ.ย. 2564   obec3596   นางสาวพรรษา จังพานิช : สบว.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มิ.ย. 2564   obec3597   นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มิ.ย. 2564   obec3598   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย : ตสน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
22 มิ.ย. 2564   obec3591   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มิ.ย. 2564   obec3584   นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
21 มิ.ย. 2564   obec3585   นางสาวดุษฏี ขุนทอง : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มิ.ย. 2564   obec3587   นายบดินทร์ วรวสุ : สนก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มิ.ย. 2564   obec3588   นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มิ.ย. 2564   obec3590   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มิ.ย. 2564   obec3583   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
17 มิ.ย. 2564   obec3581   นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 มิ.ย. 2564   obec3576   นายสังคม จันทร์วิเศษ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 10/164 
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ