ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
20 ก.ย. 2564   obec3732   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 7/7
20 ก.ย. 2564   obec3730   นายปราโมทย์ หาญละคร : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 6/7
20 ก.ย. 2564   obec3729   นางสาววิมล มังกรงาม : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 5/7
20 ก.ย. 2564   obec3728   นางสาวนัสนันท์ หงษ์สำโรง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/7
17 ก.ย. 2564   obec3724   นางลัตติยา อมรสมานกุล : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/7
17 ก.ย. 2564   obec3723   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/7
13 ก.ย. 2564   obec3709   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/7
20 ก.ย. 2564   obec3727   นางสาวดุษฏี ขุนทอง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ก.ย. 2564   obec3731   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.ย. 2564   obec3722   นางผ่องศรี พรรณราย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ย. 2564   obec3720   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
13 ก.ย. 2564   obec3708   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ยกเลิกแจ้งซ่อม
13 ก.ย. 2564   obec3705   นางผ่องศรี พรรณราย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.ย. 2564   obec3725   นางสาวนัสนันท์ หงษ์สำโรง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ก.ย. 2564   obec3726   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : สนผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ย. 2564   obec3716   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ย. 2564   obec3721   นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ย. 2564   obec3717   นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ก.ย. 2564   obec3713   นางสาวณภาภัช เพชรไทย : สนผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ก.ย. 2564   obec3718   นางสาวนัสนันท์ หงษ์สำโรง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/168 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.techno.bopp.go.th/comp_repair_1.0 : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ